SIA „Tukuma ūdens” mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)

Tukuma pilsētas centralizētā ūdensapgādes sistēma sākta veidot pagājušā gadsimta 50-tajos gados. 1950.gadā Avotu ielā tika ierīkoti pirmie 2 artēziskie urbumi. 1967.gadā tika ierīkots 3.artēziskais urbums tā laika Pionieru (tagad Kurzemes) ielā. Ūdens ieguves shēma paredzēja ierīkot 2 km garu līnijveida ūdensgūtni ar 15 urbumiem Ozolu ielā.

Arī centralizēta notekūdeņu savākšana un attīrīšana pilsētā uzsākta pagājušā gadsimta 50-tajos gados. Pirmās notekūdeņu mehāniskās attīrīšanas ietaises (restes, emšerakas) atradās Spartaka ielā. 60-to gadu beigās izbūvēja notekūdeņu attīrīšanas ietaises (NAI) ar jaudu 3000 m3/dnn Smārdes pagasta "Tīlē". Tehnoloģijas pamatā tika ņemtas gaļas pārstrādes uzņēmumu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu tipa projekti. Sastāvā ietilpa pieņemšanas kamera, emšerakas, cirkulācijas kanālu tipa aerotenks ar mehānisko aerāciju, otrreizējie nostādinātāji un kontaktbaseins, kā arī palīgēkas. Tā kā 80-to gadu beigās reālā slodze uz NAI bija 2 reizes lielāka par projektēto, projektēšanas institūts "Pilsētprojekts" izstrādāja NAI rekonstrukcijas projektu, kurš daļēji arī tika sākts realizēt, taču 90-to gadu sākumā projekta realizācija tika apturēta, pielietoto tehnoloģiju un iekārtu dēļ, kas būtu bijušas neekonomiskas un prasītu lielas ekspluatācijas izmaksas.

1999.gadā ekspluatācijā tika nodotas rekonstruētās NAI ar jaudu 7000 m3 /dnn, kas tajā laikā bija vienas no modernākajām valstī.

Līdz 25.04.1991. Tukuma pilsētā ar ūdensapgādi un kanalizāciju, kā arī ar atkritumu apsaimniekošanu, kapu apsaimniekošanu, labiekārtošanu un ielu uzturēšanu nodarbojās "Komunālo uzņēmumu kombināts". 25.04.1991. ar Tukuma pilsētas Tautas Deputātu Padomes lēmumu tas tika reorganizēts par "Komunālo uzņēmumu", saglabājot tā pamatfunkcijas.

Līdz 1993. gada 31. martam uzņēmumu vadīja Paulis Aumalis. No 01.04.1993. līdz 15.06.2008 uzņēmuma vadītājs bija Arnis Upmanis, kurš pirms tam 2 gadus strādāja uzņēmumā kā labiekārtošanas darbu meistars un galvenais inženieris. No 16.06.2008 uzņēmumu vada Ainārs Feldmanis.

09.03.1995. ar Tukuma pilsētas Domes lēmumu no 01.07.1995. "Komunālais uzņēmums" tika reorganizēts par "Ūdensvada un kanalizācijas saimniecību", atstājot tās pamatfunkcijās tikai dzeramā ūdens ražošanu un sadali, kā arī kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu.

23.11.2000. Tukuma pilsētas Dome "Ūdensvada un kanalizācijas saimniecību" pārveidoja statūtsabiedrībā Tukuma pilsētas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma ūdens".

Pamatojoties uz Komerclikuma spēkā stāšanos, 25.03.2004. Tukuma pilsētas Dome nolēma Tukuma pilsētas pašvaldības SIA "Tukuma ūdeni" pieteikt komercreģistrā kā SIA "Tukuma ūdens".

Laika posmā no 1997. līdz 2003. gadam pilsētā tika realizēta valsts investīciju programma 800+ "Ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšana Latvijas mazpilsētās" ar kopējām izmaksām 3,587 milj. latu. Projekta ietvaros tika rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas ietaises, renovētas 4 kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas, izbūvēta 1 jauna kanalizācijas pārsūknēšanas stacija, izbūvētas 2 atsevišķas lietus kanalizācijas sistēmas ar attīrīšanas ietaisēm, izbūvēti jauni ūdensvadi un kanalizācijas kolektori, veikta ūdensvada kontrolaku renovācija, uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji pašvaldības bilancē esošām daudzdzīvokļu mājām, uzbūvētas 3 dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas.

2006.gadā uzņēmums iesaistījies projekta "Ūdenssaimniecību attīstība 12 Zemgales reģiona pašvaldībās" realizācijā, paredzot apgūt Kohēzijas fonda līdzekļus. Kopējās projekta izmaksas pēc sākotnējiem aprēķiniem sastādīs aptuveni 16 500 00 latus. Projekta realizēšana ilgu laiku tika atlikta, tomēr 2010.gada nogalē ir sākta aktīva projekta realizācija.

Lapas apmeklētāji
Šodien:
Šajā mēnesī:
Kopā:
36
2547
204740

Jūs esat reģistrēts no IP adreses: 3.230.154.129

Tarifi

Ūdens m3 Kanalizācija m3
1.00 EUR+ PVN21% 1.37 EUR+ PVN21%

Skaitītāji

Reģistrēties ūdens skaitītāju rādījumu ziņošanai sadaļā SKAITĪTĀJI. Skaitītāju rādījumus var ziņot katru mēnesi no 20. līdz 28. datumam.

 


Pieslēgšanās

Lai pieslēgtos  ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, klientam jāierodas SIA „Tukuma Ūdens", Pasta ielā 29, Tukumā, līdzi ņemot īpašumu apliecinošu dokumentu (zemesgrāmatu), personu apliecinošu dokumentu vai uzņēmuma reģistrācijas apliecību un jāaizpilda
tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums fiziskām personām 
vai 
tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums juridiskām personām.