SIA „Tukuma ūdens” mājas lapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”)

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrību

Uzņēmuma struktūrshēma

 120427_uznemuma_struktura

 

 

 

Te būs jauna informācija

 

Atalgojuma politika

Atalgojuma politika ir dokuments, kurš nosaka vispārējos uzņēmuma atalgojuma sistēmas veidošanas pamatprincipus.

Atalgojuma politikas mērķis ir saglabāt, piesaistīt, motivēt un attīstīt profesionālus darbiniekus, veicinot SIA „Tukuma ūdens” (turpmāk –Sabiedrība) ilgtermiņa un īstermiņa mērķu sasniegšanu.

Nosakot kopējo atalgojumu, tiek ņemti vērā Sabiedrības darbības rezultāti un pārdomāta risku pārvaldīšana, ņemot vērā kapitāla pietiekamību un nepieciešamo likviditāti.

Atalgojuma politika ir saistoša visiem Sabiedrības darbiniekiem. Šo politiku nepiemēro Sabiedrības valdes locekļa atlīdzības noteikšanai.

Atalgojuma politikas uzdevumi un pamatprincipi

Atalgojuma politikas uzdevums ir noteikt atalgojuma veidošanas sistēmu uzņēmumā.

Sabiedrības atalgojuma politikas galvenie pamatprincipi ir:

  • nodrošināt atalgojuma atbilstību darbinieka kvalifikācijai, darba pieredzei un sasniegumiem;
  • nodrošināt vienlīdzības un taisnīguma principu ievērošanu atalgojumu noteikšanā darbiniekiem;
  • nodrošināt atalgojuma atbilstību un konkurētspēju darba tirgū;
  • nodrošināt konsekventus un darbiniekiem saprotamus atalgojuma nosacījumus;
  • veicināt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;
  • veicināt un apbalvot laba darba sniegumu;
  • nodrošināt interešu konflikta novēršanu.

Atalgojuma struktūras elementi 

  • administrācijas darbinieki, struktūrvienību vadītāji un uzskaites rādījumu reģistrētājs saņem algu atbilstoši apstiprinātam algas mēneša likmju sarakstam;
  • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montētāji, santehniķi, attīrīšanas iekārtu operatori, ekskavatora vadītājs, brigadieris, automobiļa vadītājs – saņem algu atbilstoši apstiprinātām stundas likmēm;
  • darbinieki, pamatojoties uz Koplīgumu, saņem piemaksu par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošnu - ne vairāk, kā 20% no darba algas.

 

 

 

SIA „Tukuma ūdens” valdes locekļa Aināra Feldmaņa profesionālās darbības apraksts

Profesionālā darba pieredze- no 1993.gada līdz 2008.gada 15.jūnijam SIA „Tukuma ūdens” inženieris, no 2008. gada 16.jūnija SIA „Tukuma ūdens” valdes loceklis līdz 2022.gada 17.jūnijam (Pilnvarojuma līgums 17.06.2017.)

Izglītība- 1993. gada 11.jūnijā absolvēta Rīgas Tehniskā universitāte, iegūta inženiera-celtnieka kvalifikācija ūdens apgādes un kanalizācijas specialitātē, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumu Nr.142 „Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība” pielīdzināta profesionālajam maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai (Lēmums, Rīgā 14.05.2014. Nr.142/25900 Par iepriekš iegūtas augstākās izglītības pielīdzināšanu).

Saņemtie Būvprakses sertifikāti- Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraudzība, Sertifikāta Nr. 5-01272 (beztermiņa), sertificēšanas institūcija- LSGŪTIS. 

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšana, Sertifikāta Nr.4-01671(beztermiņa), sertficēšnas institūcija- LSGŪTIS.

 

 
 

 

 

Lapas apmeklētāji
Šodien:
Šajā mēnesī:
Kopā:
13
2524
204717

Jūs esat reģistrēts no IP adreses: 3.230.154.129

Tarifi

Ūdens m3 Kanalizācija m3
1.00 EUR+ PVN21% 1.37 EUR+ PVN21%

Skaitītāji

Reģistrēties ūdens skaitītāju rādījumu ziņošanai sadaļā SKAITĪTĀJI. Skaitītāju rādījumus var ziņot katru mēnesi no 20. līdz 28. datumam.

 


Pieslēgšanās

Lai pieslēgtos  ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, klientam jāierodas SIA „Tukuma Ūdens", Pasta ielā 29, Tukumā, līdzi ņemot īpašumu apliecinošu dokumentu (zemesgrāmatu), personu apliecinošu dokumentu vai uzņēmuma reģistrācijas apliecību un jāaizpilda
tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums fiziskām personām 
vai 
tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegums juridiskām personām.